ផ្កាអាចម៏កណ្ដុរ

IPOMOEA QUAMOCLIT

ផ្នែកដែលប្រើប្រាស់

រុក្ខជាតិទាំងមូល

ការប្រើប្រាស់ជាឱសថ

គេប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិនេះ ធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺដូចជា ព្យាបាលបូស បុកបិតកន្លែងឫសដូងបាតចេញឈាម រមាស់ នោមទាស់ ។ ដើមព្យាបាលពស់ចឹង (នៅឥណ្ឌា) ។ កម្រិតប្រើប្រាស់៖ ៨-១២ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ 

ជម្រក

ផ្កាអាចម៏កណ្ដុរ ជារុក្ខជាតិដាំដុះតាមរបងសម្រាប់លំអគេហដ្ឋាន ។

ពិពណ៌នា

ផ្កាអាចម៏កណ្ដុរ ជាប្រភេទវល្លិ៍រស់បានមួយឆ្នាំ ដើមរលីងអត់រោម ។ ស្លឹក ដូចស្រកីត្រី ដុះទល់ទងពីរជួរអមធាងស្លឹក ។ ផ្កាដុះចេញពីប្រគាបស្លឹក ពណ៌ក្រហម ។ ផ្លែរាងពងមាន់ គ្រាប់ពណ៌ខ្មៅ រាងដូចអាចម៏កណ្ដុរ ។

ឯកសារយោង

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា (Cambodia Medical Plant)

បោះពុម្ភឆ្នាំ២០០៦