ភ្លាំង-ភ្លីងភ្លាំង

Glycosmis pentaphylla

ផ្នែកដែលប្រើប្រាស់

ស្លឹក

ការប្រើប្រាស់ជាឱសថ

គេប្រើប្រាស់ស្លឹកនៃរុក្ខជាតិនេះ ធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺដូចជា ឆុងទឹកផឹក ម្ស៉ៅស្លឹកស្ងួត ចំពោះស្រ្តីទើបឆ្លងទន្លេគឺឱ្យទទួលទានបាយបានច្រើន និងដើមព្យាបាលពស់ចឹង។

ជម្រក

ភ្លាំង ដុះក្នុងដីទំនាបពេញប្រទេសកម្ពុជា។

ពិពណ៌នា

ភ្លាំង ជាប្រភេទឈើតូច មានកំពស់ ២-៦ ម៉ែត្រ។ ផ្លែឱ្យញ៉ាំបាន។ មែកនិងឬសគិតជាម្សៅសម្រាប់ធ្វើមេដំបែ ផលិតស្រាអង្ករឱ្យមានក្លិនក្រអូប និងបង្កើនទិន្នផល។ 


ឯកសារយោង

-ដកស្រង់ពីៈ សៀវភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា (Cambodia Medical Plant) បោះពុម្ភឆ្នាំ២០០៦